نمایش 1 - 8 از 11 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
هایده آراء 1 2 0 0
حمید خیرالدین - - - -
علی اصغر ذوالفقاری 10 325 12 22
محمد رحیمی 10 3993 10 24
احمد صادقی پور 4 50 1 1
علیرضا مشکی 6 109 3 2
مریم ملاشاهی 4 58 2 0
شیما نیکو 5 53 2 2
سیدحسن کابلی 6 81 2 0
محمد کیا کیانیان گل افشانی 6 137 3 0
محمد رضا یزدانی 7 139 6 11
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
هایده آراء - - - -
حمید خیرالدین - - - -
علی اصغر ذوالفقاری 9 192 22 50
محمد رحیمی 7 1220 11 68
احمد صادقی پور - - - -
علیرضا مشکی 3 40 8 18
مریم ملاشاهی - - - -
شیما نیکو 1 2 6 17
سیدحسن کابلی - - - -
محمد کیا کیانیان گل افشانی 3 46 15 33
محمد رضا یزدانی 5 77 11 27
Top