نمایش 1 - 8 از 11 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
هایده آراء 1 2 0 0
حمید خیرالدین 6 130 4 1
علی اصغر ذوالفقاری 13 681 18 22
محمد رحیمی 14 6502 17 34
احمد صادقی پور 5 103 1 1
علیرضا مشکی 7 177 5 2
مریم ملاشاهی 5 113 3 0
شیما نیکو 5 75 2 2
سیدحسن کابلی 7 177 7 2
محمد کیا کیانیان گل افشانی 8 244 8 24
محمد رضا یزدانی 8 221 7 11
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
هایده آراء 0 0 1 4
حمید خیرالدین 1 12 1 1
علی اصغر ذوالفقاری 12 384 26 58
محمد رحیمی 8 1835 14 90
احمد صادقی پور 2 31 5 12
علیرضا مشکی 4 76 10 21
مریم ملاشاهی - - - -
شیما نیکو 1 2 1 2
سیدحسن کابلی 4 40 5 132
محمد کیا کیانیان گل افشانی 4 83 17 35
محمد رضا یزدانی 7 144 13 30
Top