نمایش 1 - 8 از 12 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
هایده آراء 1 2 0 0
حمید خیرالدین 6 142 4 1
علی اصغر ذوالفقاری 14 813 21 22
محمد رحیمی 16 7575 20 34
احمد صادقی پور 5 120 2 8
علیرضا مشکی 9 209 9 2
مریم ملاشاهی 6 135 3 0
شیما نیکو 5 87 2 2
سیدحسن کابلی 8 260 7 2
داود کرتولی نژاد 11 546 13 7
محمد کیا کیانیان گل افشانی 9 314 9 24
محمد رضا یزدانی 8 242 7 11
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
هایده آراء 0 0 1 4
حمید خیرالدین 2 23 2 4
علی اصغر ذوالفقاری 13 466 28 63
محمد رحیمی 9 2073 16 101
احمد صادقی پور 3 41 6 15
علیرضا مشکی 5 95 11 23
مریم ملاشاهی - - - -
شیما نیکو 1 3 1 2
سیدحسن کابلی 4 76 5 132
داود کرتولی نژاد 9 250 21 39
محمد کیا کیانیان گل افشانی 4 106 18 39
محمد رضا یزدانی 8 164 13 30
Top