نمایش 1 - 8 از 11 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
هایده آراء 1 2 0 0
حمید خیرالدین 6 113 4 1
علی اصغر ذوالفقاری 11 497 14 22
محمد رحیمی 12 5233 15 34
احمد صادقی پور 4 86 1 1
سیدحسن کابلی 6 131 5 2
محمد کیا کیانیان گل افشانی 8 213 5 24
علیرضا مشکی 7 151 6 2
مریم ملاشاهی 5 98 2 0
شیما نیکو 5 71 2 2
محمد رضا یزدانی 7 196 7 11
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
هایده آراء 0 0 1 4
حمید خیرالدین 1 12 1 1
علی اصغر ذوالفقاری 10 289 25 55
محمد رحیمی 8 1580 11 68
احمد صادقی پور 1 20 3 7
سیدحسن کابلی 3 26 3 11
محمد کیا کیانیان گل افشانی 4 69 16 34
علیرضا مشکی 4 59 10 21
مریم ملاشاهی - - - -
شیما نیکو 1 2 1 2
محمد رضا یزدانی 7 112 13 30
Top